Friday Khateeb this week:
Dec 2018
Date The Khateeb
14 Sh Samer Darwish
Friday Khotbah at 12:15