Friday Khateeb this week:
Apr 2019
Date The Khateeb
26 Sh Samer Darwish
Friday Khotbah at 13:15