Friday Khateebs Table For:
Feb 2018
Date The Khateeb
2 sh S Faytori
9 Sh Samer Darwish
16 Sh A Dahdouh
23 Sh Samer Darwish
Friday Khotbah at 12:15