Friday Khotbah

day month sheikh
1 1 Sheikh Ahmed Faytori
8 1 Sheikh Samer Darwish
15 1 Sheikh Ahmed Dahdouh
22 1 Sheikh Samer Darwish
29 1 Imam Basir from Bow Bangali Mosque
5 2 Sheikh Ahmed Faytori
12 2 Sheikh Samer Darwish
19 2 Sheikh Ahmed Dahdouh
26 2 Sheikh Samer Darwish
4 3 Sheikh Ahmed Faytori
11 3 Sheikh Samer Darwish
18 3 Sheikh Ahmed Dahdouh
25 3 Sheikh Samer Darwish
1 4 Sheikh Ahmed Faytori
8 4 Sheikh Samer Darwish
15 4 Sheikh Ahmed Dahdouh
22 4 Sheikh Samer Darwish
29 4 ?
13 5 Sheikh Samer Darwish
20 5 Sheikh Ahmed Dahdouh
27 5 Sheikh Samer Darwish
3 6 Sheikh Ahmed Faytori
10 6 Sheikh Samer Darwish
17 6 Sheikh Ahmed Dahdouh
24 6 Sheikh Samer Darwish
1 7 Sheikh Ahmed Faytori
8 7 Sheikh Samer Darwish
15 7 Sheikh Ahmed Dahdouh
22 7 Sheikh Samer Darwish
29 7 ?
5 8 Sheikh Ahmed Faytori
12 8 Sheikh Samer Darwish
19 8 Sheikh Ahmed Dahdouh
26 8 Sheikh Samer Darwish
2 9 Sheikh Ahmed Faytori
9 9 Sheikh Samer Darwish
16 9 Sheikh Ahmed Dahdouh
23 9 Sheikh Samer Darwish
7 10 Sheikh Ahmed Faytori
14 10 Sheikh Samer Darwish
21 10 Sheikh Ahmed Dahdouh
28 10 Sheikh Samer Darwish
6 11 Sheikh Ahmed Faytori
13 11 Sheikh Samer Darwish
20 11 Sheikh Al-Roomi (Guest)
27 11 Sheikh Samer Darwish
4 12 Sheikh Ahmed Faytori
11 12 Sheikh Ahmed Dahdouh
18 12 Sheikh Samer Darwish
25 12 Sheikh Samer Darwish
6 5 Sheikh Ahmed Faytori